Zgodovina

 

 

 

SPREHOD SKOZI ČAS ZADNJIH 100 LET

Številni požari so bili že pred letom 1911 razlog za odločitev Občine Trojane za ustanovitev požarne obrambe  in nabavi najnujnejše opreme že v  letu ustanovitve. To je tudi začetek Prostovoljnega gasilskega društva Trojane. Prvi predsednik je postal Franc Kralj z Grebine. 28. julija 1912 je bila oprema blagoslovljena na slovesnosti v Šentgotardu, na cerkvenem sejmišču pod košatimi lipami.

» S tem je bilo društvo sestavljeno, v številu 27 delujočih članov. Vsled neprimernega časa pozne jeseni, se je blagoslov nabavljenega gasilskega orodja (dve četverokotni brizgalni, štiri male ročne brizgalne, 200 metrov cevi ter 27 kompletnih gasilskih oprav) odložil na prihodnje leto« (spomladi 1912). Slika s tega dogodka v Šentgotardu.

USTANOVNI ČLANI: Franc Kralj iz Zavrha, Ivan Pančur s Trojan, Franc Štrban iz Šentgotarda, Josip Cukjati iz Šentgotarda, Luka Tom iz Podzida, Gašper Cukjati iz Šentgotarda, Jože Novak s Trojan, Janez Novak iz Podzida, Franc Koželj s Trojan, Janez Novak s Trojan, Gotard Brvar iz Zaplanine, Štefan Brvar s Trojan, Jernej Novak s Trojan, Anton Ferme iz Limovc, Ignac Ahčan iz Hrastnika, Gotard Cukjati iz Trzina pri Šentgotardu, Vincenc Novak s Trojan, Anton Novak s Trojan, Metod Novak iz Zapleša, Ignac Brvar iz Hrastnika, Ivan Kralj iz Zidov, Martin Ocvirk iz Drtnega, Gašper Štrban iz Šentgotarda, Janez Štor iz Zavrha, Franc Sopotnik iz Polšine in Franc Resnik iz Hrastnika

»Nastopno pomlad, t.j. v letu 1912, je društvo začelo misliti na lastno streho, kamor bi mogli hraniti gasilsko orodje, kjer si na tujem prostoru ni bilo mogoče držati reda in ni imelo kje sušiti mokrih cevi. Na kakšno zidano stavbo vsled dosedanjega dolga (op. zaradi nakupa opreme), ni bilo misliti, zato je članstvo sklenilo, postaviti si lesen hram, ki bi bil le v temelju betoniran« (prepis iz kronike). Na sliki gasilci z brizgalno na vprežnem vozu, v ozadju prvi gasilski objekt. Posnetek narejen leta 1912.

Poleti 1914 se je začela 1. svetovna vojna, ki se je z Balkana razširila na 28 držav ali tri četrtine človeštva. Pred vojno je bilo na Slovenskem ustanovljenih že 380 prostovoljnih gasilskih društev. Med vojno se aktivnosti gasilcev zaradi zmanjšanega kadra niso mogle izvajati v potrebnem obsegu, tudi del opreme se je zgubil ali pokvaril.

Le zakaj so trojanske gasilske veselice skoraj vedno povezane z dežjem? Že leta 1921, natančneje 29. maja,  ko so praznovali svojo 10-letnico, ni bilo nič drugače. Kljub temu so z izkupičkom poplačale vse dolgove, nastale z nakupom opreme ob sami ustanovitvi.

Spomladi 1925 je društvo vsled potreb nabavilo novo ročno brizgalno na dveh kolesih. To smo ohranili vse do danes.

Konec leta 1930 so začeli zidati. Nov zidan gasilski dom namreč. Dotedanji leseni hram je odslužil svojemu namenu. Del denarja zanj so gasilci pridobili od posojilnice. 

Slovesnost ob 20 letnici društva so gasilci praznovali obenem z blagoslovitvijo novega gasilskega doma na nedeljo, 5. julija 1931. Po slovesnosti je bila na Konškovem vrtu veselica s tombolo. Zanimivost tega obdobja so zapuščine oz. denarni darovi na osnovi oporok nekaterih umrlih članov in njihovih družinskih članov.

Dne 15. julija 1933 je kralj Aleksander podpisal zakon o organizaciji gasilstva. Zakon je ukinil gasilska društva in namesto njih dovoljeval le gasilske čete. Ukinjena je bila tudi samostojnost gasilskih organizacij. Upravo Gasilske zveze Jugoslavije je imenoval minister za telesno vzgojo. Celo izvolitev upravnih in nadzornih odborov gasilskih čet niso mogli opraviti sami člani čete. Tako se je zgodilo tudi s trojanskim društvom, ko se je na izredni skupščini 29. oktobra 1933 društvo preimenovalo v gasilsko četo.

Posnetek gasilcev »Prostovoljne gasilske čete Trojane – Št.Gotard«, tako se je društvo takrat imenovalo, je nastal ob 25-letnici, leta 1936. 

V marcu 1937 je umrl Franc Kralj, predsednik našega društva od same ustanovitve, torej 26 let, najdlje od vseh predsednikov doslej.

Leta 1938 so razvili svoj prvi gasilski prapor, ki je še vedno ohranjen.

Leta 1939 so gasilci ustanovili dramski odsek, nastopali z dramskimi predstavami, v gasilskem domu pa si uredili celo čitalnico.

Po aprilski katastrofi leta 1941 so slovensko ozemlje zasedli okupatorji Italija, Nemčija in Madžarska. Druga svetovna vojna pri nas, od 1941 do 1945, ni prinesla nič dobrega. Mnogi člani društva konca vojne niso dočakali. Okupatorska vojska je prevzeli vso oblast v deželi in vsak okupator je po svoje uvedel tudi gasilsko službo. Med okupacijo našega ozemlja je bilo uničenega okrog 75 % gasilskega orodja in 90 % gasilskih cevi.

Po osvoboditvi maja leta 1945 se je nova ljudska oblast znašla pred težkimi vprašanji in problemi, med katerimi je bila tudi zaščita pred požari, eksplozijami in elementarnimi nesrečami.  Delo je zaživelo tudi v vseh prostovoljnih gasilskih četah.  Že prve mesece po osvoboditvi so imenovali referente za gasilstvo pri ljudskih odborih in ustanovili gasilsko poveljstvo. To poveljstvo je imelo določena finančna sredstva, s katerimi so kupili gasilcem zlasti obleke, orodje in opremo. Gasilci so dobivali predvsem stare avtomobile vseh mogočih znamk, ki so jih preurejali s prostovoljnim delom.

Po vojni je naše društvo izvolilo novo vodstvo, se kadrovsko okrepilo in oživilo dramski odsek, ki je deloval še vse naslednje desetletje.

Skrb za delo gasilskih čet je bila prepuščena le iniciativi posameznih nekdanjih četnih in društvenih funkcionarjev. Tako je bilo tudi pri nas. Naša četa je bila podrejena odseku za notranje zadeve okraja Trbovlje, kamor je to območje spadalo.

Zakon o gasilskih društvih je skupščina LRS sprejela 19 maja 1948. Gasilske čete so zopet postala gasilska društva.

V oktobru 1949 je bila v Ljubljani ustanovljena Gasilska zveza LR Slovenije.

 Skupinski posnetek je nastal po izvedenem občnem zboru društva v letu 1952.

Skupina najodgovornejših gasilcev ob prevzemu prve motorne brizgalne, 16. avgusta 1953.

Ob 40-letnici , v letu 1951 so gasilci obnovili gasilski dom, leta 1953 slovesno izročili svojemu namenu svojo prvo motorno brizgalno. Za potrebe prevozov so v letu 1955 kupili svoj prvi avtomobil jeep, danes bi mu rekli poveljniško vozilo, namenjeno pa je bilo prevozu opreme, še posebej po letu 1957, ko so avtomobilu dodali prikolico.

Leta 1955 se je trojansko društvo z ustanovitvijo Gasilske zveze Domžale postalo njen član.

50-letni jubilej je društvo praznovalo 2. julija 1961. Občinska gasilska zveza je tedaj na Trojanah organizirala veliko gasilsko zborovanje, društvo pa je razvilo nov (drugi) gasilski prapor, ki je prav tako še ohranjen.

Praznovanja 50-letnice društva se je udeležilo nad 400 gasilcev s 24 prapori. Na sliki del mimohoda gasilcev, na čelu pa poveljnik

 na čelu pa poveljnik Jože Rozina.e udeležilo nad 400 gasilcev s 24 prapori. iko gasilsko zborovanje.." na tujem prostoru ni biJože Rozina.

Leto 1967 predstavlja za gasilsko društvo pomembno prelomnico s pričetkom gradnje novega gasilskega doma na prostoru stare žage, kjer stoji še danes. Dom je bil zgrajen in predan v uporabo na prireditvi 7. septembra 1969 Zanj so gasilci opravili ogromno delovnih ur in pri občanih zbrali tudi veliko denarja tudi s prodajo podarjenega lesa. Stari dom pa so prodali.

Leta 1970 so zaradi dotrajanosti obstoječega kupili nov netipiziran kombi. Ta je bil mnogokrat uporabljen tudi za prevoze po potrebah naših občanov.

Po dvajsetih letih (1973) uporabe prve je sledil nakup druge motorne brizgalne, firme  Rosenbauer, ki še danes služi svojemu namenu.

V občini Domžale je bila koncem leta 1976 ustanovljena Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom, ki je prav gotovo v nadaljnjih letih delovanja odigrala pomembno vlogo v financiranju gasilstva, tudi našega društva.

V letu 1985 je gasilsko društvo kupilo novo gasilsko vozilo TAM-80.

16. avgusta 1986 je gasilsko društvo praznovalo 75-letnico delovanja. Praznovanje je bilo povezano s krajevnim praznikom.

Naše društvo je z ustanovitvijo Gasilske zveze v novi občini Lukovica postalo njen ustanovni član.

Svoj tretji prapor je društvo razvilo na gasilski prireditvi  29. junija 1996 ob praznovanju 85-letnice delovanja društva.

Po odsluženem gasilskem vozilu TAM se je društvo pred desetimi leti odločilo za nakup gasilskega vozila z vodo GVV-1 na podvozju VW. Vozilo zvesto služi operativnim obveznostim društva tudi danes. Prevzem vozila 18. avgusta 2001 je bila združena s slovesnostjo ob 90-letnici društva. Športno igrišče ob gasilskem domu smo prvič izkoristili za osrednji prireditveni prostor.

Leto 2005 je bilo namenjeno temeljiti prenovi dvorane gasilskega doma (zamenjave oken, tlakov, poda in pohištva). Dvorana je tako postala pomembno učno mesto ne samo za domače gasilce. Odprtje dvorane je bilo opravljeno na priložnostni slovesnosti 3. decembra 2005.

Jubilejno 100. obletnico smo 24. in 25. junija 2011 proslavili v okviru finančnih in kadrovskih možnosti. Polepšali smo fasado gasilskega doma. S finančno pomočjo Gasilske zveze oziroma Občine Lukovica, Gostinskega podjetja Trojane in naših zvestih krajanov s celotnega požarnega območja pa smo kupili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 na podvozju Peugeota. Dodali smo mu tudi precej dodatne opreme, ki jo potrebujemo ob intervencijah.

NAČELNIKI, PREDSEDNIKI OD USTANOVITVE DO DANES:

 • Franc Kralj iz Zavrha od 1911 do 1937
 • Ciril Razboršek iz Zidov od 1937 do 1940
 • Luka Tom iz Jelševice od 1940 do 1941
 • Franc Gorišek s Trojan od 1945  do 1964
 • Štefan Brvar s Trojan od 1965 do 1968
 • Valentin Cukjati s Trojan od 1969 do 1990
 • Ivan Novak iz Hribov od 1990 do 1998
 • Primož Smrkolj s Trojan od 1998 do 2008
 • Lado Goričan s Trojan od 2008 dalje

 POVELJNIKI:

 • Franc Gorišek iz Zidov od 1933 do 1940 in s Trojan od 1945 do 1948
 • Vinko Novak s Trojan od 1940 do 1941
 • Avgust Novak iz Zidov od 1948 do 1953
 • Jože Rozina  iz Polšine od 1953 do 1964
 • Ivan Drolc  iz Jelševice od 1964 do 1978
 • Ivan Novak iz Hribov od 1978 do 1988
 • Anton Založnik  iz Zidov od 1988 do 1993 in od 1994 do 1998
 • Anton Lavrač iz Hribov od 1993 do 1994  in od 1998 do 2008
 • Luka Doberšek iz Šentgotarda od 2008 dalje

 

Pripravil: Lado Goričan

 

 

 

Dogodki

Marec 2020
N P T S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information